Właściwość

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika. 

Wierzyciel dokonując wyboru komornika zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenia na piśmie, że korzysta z ww. prawa wyboru komornika.

Komornik sądowy Mariola Woźnialis prowadzi postępowania egzekucyjne na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi,  z ograniczeniem następujących egzekucji:

– egzekucji z nieruchomości,

– wydania nieruchomości,

-wprowadzenia w posiadanie nieruchomości,

– o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

We wskazanych przypadkach komornik może prowadzić egzekucję jedynie na obszarze właściwości miejscowej Sądu Rejonowego dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi.