Komornik

Komornik  Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi

Mariola Woźnialis

Kancelaria Komornicza nr XXIII w Łodzi
ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

Komornik Sądowy Mariola Woźnialis  prowadzi swoją działalność od sierpnia  2013 roku z chwilą uprawomocnienia się decyzji Ministra Sprawiedliwości, na mocy której Mariola Woźnialis powołana została na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia  w Łodzi.

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Komornik wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych , z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych ustawach. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów.

Czynności egzekucyjne mają na celu przymusową realizację tytułu wykonawczego i określonego w nim obowiązku świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego , które winien spełnić dłużnik.

 Komornik sądowy jest gwarantem wykonalności orzeczeń sądowych wydanych w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych tytułów wykonawczych.
Podstawą wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest wniosek wierzyciela wskazujący świadczenie, które winien spełnić dłużnik oraz sposoby egzekucji.

Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy.

Tytuł wykonawczy to dokument ( np. wyrok, nakaz zapłaty, protokół ugody) stwierdzający obowiązek zapłaty lub obowiązek świadczenia niepieniężnego zaopatrzony w klauzulę wykonalności:

 „W imieniu Rzeczpospolitej Polskiej dnia ….. r. Sąd stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie …… oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne /natychmiast wykonalne.”