Bazy danych

Prowadząc postępowanie egzekucyjne komornik Mariola Woźnialis korzysta z wielu systemów informacyjnych oraz baz danych umożliwiających skuteczne poszukiwanie majątku dłużnika:

 

– Internetowy system OGNIVO-  umożliwia pozyskiwanie danych objętych tajemnicą bankową, m.in. danych o  rachunkach bankowych,

– Centralny Rejestr Ubezpieczonych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych- umożliwia ustalenie miejsca pracy dłużnika lub świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

– Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców-umożliwia sprawdzenie pojazdów dłużnika,

– Rejestr Pesel czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności oraz Rejestr Dowodów Osobistych- umożliwia sprawdzenie numeru danych osobowych dłużnika, jego miejsca zameldowania itp.

– Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych-pozwala ustalić, czy dłużnik jest właścicielem nieruchomości

– Krajowy Rejestr Sądowy- umożliwia odnalezienie aktualnych danych o podmiotach gospodarczych zarejestrowanych w KRS oraz powiązaniach dłużnika z innymi podmiotami,

– Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej-pozwala ustalić, czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą